Dovolite, da se predstavimo...

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je stopil na samostojno pot leta 1981, čeprav je večina inštitutov pod okriljem Slovenske akademije znanosti in umetnosti delovala že desetletja prej. Samostojno obdobje je bilo razburkano, vznemirljivo in uspešno. V zrelo obdobje svojega delovanja vstopa ZRC SAZU kot eno vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih središč v Sloveniji in je povsem primerljivo z najbolj prodornimi akademskimi ustanovami v srednji in jugovzhodni Evropi.  Več kot tristo sodelavk ter sodelavcev je organiziranih v osemnajstih samostojnih, vendar usklajenih in povezanih  inštitutov. Delo ZRC SAZU je izrazito interdisciplinarno in temelji na sodelovanju, dopolnjevanju in sinergiji. Številna in različna področja raziskovanja bi lahko strnili v preučevanje kulturnih, družbenih in naravnih pojavov, procesov in praks. Raznovrstni so tudi rezultati našega dela. Niso vidni le v znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankih ter monografijah v tiskani in spletni različici, ampak tudi v raziskovalnih in predstavitvenih filmih, zemljevidih, ploščah, plakatih, razstavah in spletnih straneh.

Mrežo raziskovalcev pletejo...

Raziskovalno mrežo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti pletejo raziskovalci osemnajstih  inštitutov ZRC SAZU: Biološki inštitut Jovana HadžijaDružbenomedicinski inštitutFilozofski inštitutGeografski inštitut Antona MelikaGlasbenonarodopisni inštitutInštitut za antropološke in prostorske študijeInštitut za arheologijo, Inštitut za kulturne in spominske študije, Inštitut za kulturno zgodovinoInštitut za raziskovanje krasaInštitut za slovenski jezik Frana RamovšaInštitut za slovensko izseljenstvo in migracijeInštitut za slovensko literaturo in literarne vedeInštitut za slovensko narodopisjeMuzikološki inštitutPaleontološki inštitut Ivana RakovcaUmetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta in Zgodovinski inštitut Milka Kosa. Raziskovalci opravljajo raziskave tudi v okviru treh regionalnih postaj, Raziskovalne postaje Maribor, Raziskovalne postaje Nova Gorica in Raziskovalne postaje Prekmurje, ki raziskovalno mrežo povezujejo od skrajnega zahoda do skrajnega vzhoda Slovenije.

Naše poslanstvo...

PROGRAMI IN PROJEKTI
Naše osnovno poslanstvo so temeljne raziskave, ki jih izvajamo v okviru nacionalnih raziskovalnih programov, nacionalnih temeljnih raziskovalnih projektov, mednarodnih projektov in centrov odličnosti.
ZRC SAZU izvaja tudi vrsto aplikativnih projektov, ki presegajo ozko usmerjenost posameznih strokovnih področij ter omogočajo dragocene medinštitutske in interdisciplinarne povezave. Da so spoznanja humanističnih raziskav koristna tudi pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine, kakor tudi pri iskanju rešitev za konkretne probleme, dokazujejo številni dosežki, med katerimi izpostavljamo zlasti izdelavo temeljnih slovarjev slovenskega knjižnega in strokovnega jezika, negovanje, ohranjanje, varovanje in upravljanje avtentičnih prvin slovenske naravne in kulturne dediščine, izdelavo strategij za odgovoren odnos do naravne, kulturne in žive dediščine (npr. študije vpliva na okolje, študije ranljivosti, gospodarjenje z vodnimi viri, strokovna podpora pri gradnji infrastrukturnih objektov ter avtocest, razvoj metodologije in preventivnih oziroma intervencijskih programov, namenjenih osebam s težavami v duševnem zdravju, uveljavljanje evropskih politik varovanja dediščine). Podporno delo temeljnim in aplikativnim raziskavam predstavljajo gradiva, ki jih sodelavci že desetletja kontinuirano zbirajo v okviru programa »Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda«, programa, ki sodi med statutarne naloge ZRC SAZU in ki jo ta izvaja skupaj s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti.

RAZISKOVALNA INFRASTRUKTURA
V okvir raziskovalne infrastrukture se uvršča Založba ZRC, ki kot največja založniška hiša s področja izdaje humanistične literature, izdaja 14 znanstvenih revij (5 od njih je uvrščenih v Thomson Reuters indekse) in več kot 50 knjižnih zbirk. ZRC SAZU ima pod svojim okriljem tudi Knjigarno Azil, prireditveni prostor Atrij ZRC in Zemljepisni muzej. Infrastrukturna dejavnost podpira raziskovalno dejavnost tudi z zagotavljanjem foto-, video- in avdiodokumentacije ter z laboratorijsko dejavnostjo, ki zagotavlja analizo zbranih podatkov, meritev in vzorcev, namenjeno ocenjevanju in sintezi raziskovalnih rezultatov. 

IZOBRAŽEVANJE
Z Univerzo v Novi Gorici izvajamo več dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, med katerimi so trenutno aktualni »Primerjalni študij idej in kultur«, »Krasoslovje«, »Evropski magistrski študijski program II. stopnje Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus status)«, »Kulturna zgodovina«. V pripravi pa je tudi lastna podiplomska šola.

NAŠE KOMPETENCE
Med našimi osnovnimi kompetencami naj omenimo znanstveni/analitični/sintezni multidisciplinarni oz. interdisciplinarni pristop, bogato znanje in izkušnje na področju podatkovnih zbirk, oblikovanja tematskih zemljevidov in grafičnega gradiva ter priprave različnih publikacij. Naše raziskovalne skupine  sestavljajo raziskovalci, tehnični in strokovni sodelavci z visoko stopnjo odgovornosti, ki negujejo močne in raznovrstne povezave z mednarodno raziskovalno skupnostjo.

IZKUŠNJE Z MEDNARODNIMI PROJEKTI
Svoje mesto si vse bolj utiramo tudi v mednarodnih krogih, saj smo v zadnjih letih bistveno povečali obseg pridobljenih evropskih sredstev. Kot enakopravni partnerji smo ali še sodelujemo v: 5., 6. in 7. Okvirnem programu, Interreg IIIB programu, Programu evropskega teritorialnega sodelovanja (Transnacionalno sodelovanje, Medregionalno sodelovanje), Čezmejnem sodelovanju, LIfe+ programu, COST programu, Programu vseživljenjskega učenja, eContentPlus programu, Programu Kultura 2007–2013.

Odločitve sprejemajo...

Direktor ZRC SAZU
dr. Oto Luthar.

Namestnici direktorja ZRC SAZU
Vanda Baloh,
dr. Mimi Urbanc.

Pomočnici direktorja ZRC SAZU
dr. Jerneja Fridl,
Tanja Valte.

Upravni odbor ZRC SAZU
Člani ustanoviteljice SAZU:
akademik dr. Andrej Kranjc,
akademik ddddr. Jože Krašovec,
akademikinja dr. Dragica Turnšek,
Zoran Mezeg.

Člani ZRC SAZU:
dr. Radivoj Riha, predsednik,
dr. Drago Perko, namestnik predsednika,
dr. Petra Svoljšak,
dr. Anton Velušček.

Članica iz vrst uporabnikov:
Martina Rozman Salobir.

Znanstveni svet ZRC SAZU
Člani ustanoviteljice SAZU:
akademikinja dr. Tatjana Avšič-Županc,
akademik dr. Matija Gogala,
akademik ddddr. Jože Krašovec,
akademik dr. Peter Štih.

Člani ZRC SAZU:
dr. Matija Ogrin, predsednik,
dr. Jožica Škofic, podpredsednica,
dr. Ingrid Slavec Gradišnik,
dr. Marjeta Šašel Kos,
dr. Boris Golec,
dr. Mija Oter Gorenčič,
dr. Dušanka Knežević Hočevar,
dr. Borut Telban,
dr. Oto Luthar, član po položaju.

Mednarodni strokovni odbor je bil uradno ustanovljen 14. aprila 2011. Odbor na svojih rednih srečanjih (enkrat na dve leti) razpravlja o inovativnosti raziskovalnega dela na ZRC SAZU in rezultatih raziskovalnih projektov, pri čemer posebno pozornost posveča morebitnim spremembam in novim priložnostim. Sestavljajo ga:
dr. Dragana Avramov (Population and Social Policy Consultants (PSPC), Brussels),
prof. dr. Vladimir Biti (Institut für Slawistik, Wien),
dr. Marc Desmet (Université Jean Monnet, Saint-Etienne),
akademik Ivan Gušić (Razred za prirodne znanosti HAZU, Zagreb),
dr. Marc L. Greenberg (The University of Kansas, Dep. Slavic Languages, Lawrence),
dr. Dejan Djokić (Centre for the Study of the Balkans Goldsmiths, University of London, London).
ZRC SAZU je prva slovenska raziskovalna in izobraževalna ustanova, ki je v svoje delovanje vključila Mednarodni strokovni odbor.

VIZITKA ZRC SAZU

NASLOV
Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2, 1000 Ljubljana

TELEFON
+386 1 470 61 00

FAKS
+386 1 425 52 53

E-NASLOV
zrc@zrc-sazu.si

 

MATIČNA ŠTEVILKA
5105498000

ID. ŠT. ZA DDV
SI38048183

TRR:
SI56 0110 0603 0347 346
Banka Slovenije, Ljubljana

IBAN
SI56 01100-6030347346

SWIFT
BSLJSI2X

 

Dodatne informacije:
na povezavi Uprava ZRC SAZU