Antropološke in prostorske raziskave


Trajanje: 1. januar 2015–31. december 2020
Vodja programa:

Raziskave slovenske glasbene preteklosti


Trajanje: 1. januar 2015–31. december 2020
Vodja programa:
Šifra: P6-0004

Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju


Trajanje: 1. januar 2015–31. december 2020
Vodja programa:
Šifra: P6-0038

Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti 2015-2020


Trajanje: 1. januar 2015–31. december 2020
Vodja programa:
Šifra: P6-0052 (A)

Raziskovanje krasa


Trajanje: 1. januar 2015–31. december 2020
Vodja programa:
Šifra: P6-0119 (B)

Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru


Trajanje: 1. januar 2009–31. december 2020
Vodja programa: Izr. prof. dr. Barbara Murovec, UIFS ZRC SAZU
Šifra: P6-0061 (B)

Evropa kot filozofska ideja in politični subjekt


Trajanje: 1. maj 2017–30. april 2020
Vodja projekta:

Naslov, vodja, šifra

Organizacijske enote

Tipi

Raziskovalna področja

 • HUMANISTIČNE VEDE H000
  • Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika H100
  • Bibliografija H105
  • Paleografija, bibliologija, epigrafika, papirusologija H110
  • Filozofija H001
   • Sistematična filozofija, etika, estetika, metafizika, epistemologija, ideologija H120
   • Filozofska antropologija H125
   • Zgodovina filozofije H130
   • Fenomenologija H135
   • Filozofska logika H140
   • Matematična logika P110
   • Umetna inteligenca P176
   • Filozofija specialnih ved H150
   • Epistemologija H120
   • Filozofija družboslovja S100
   • Filozofija tehnoloških ved T100
   • Filozofija biomedicinskih ved B100
   • Morala H155
  • Teologija H002
   • Splošna, sistematična in praktična krščanska teologija H160
   • Filozofija teologije H150
   • Zgodovina krščanske cerkve H180
   • Cerkveno pravo H165
   • Biblija H170
   • Zgodovina krščanske cerkve H180
   • Nekrščanska verstva H190
  • Zgodovina in umetnost H003
   • Teorija zgodovine H200
   • Filozofija zgodovine H150
   • Zgodovina starega veka H210
   • Zgodovina srednjega veka H220
   • Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230
   • Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240
   • Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250
   • Zgodovina znanosti H260
   • Zgodovina misli H130
   • Zgodovina tehnologije T100
   • Zgodovina družboslovja S100
   • Zgodovina biomedicinskih ved B100
   • Zgodovina jezika H355
   • Zgodovina kmetijstva B435
   • Socialna in ekonomska zgodovina H270
   • Za razvrstitev po obdobjih od H 210 do H250
   • Politična zgodovina H271
   • Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej H280
   • Kolonialna zgodovina H290
   • Za razvrstitev po obdobjih od H 230 do H250
   • Zgodovina prava H300
   • Zgodovina verstev H 180 in H190
   • Umetnostna zgodovina H310
   • Slikarstvo H311
   • Kiparstvo in arhitektura H312
   • Umetnostna kritika H313
   • Literarna kritika H390
   • Zaščita in restavriranje umetnin H314
   • Estetika H315
   • Filozofska estetika H390
   • Muzikologija H320
   • Dramska umetnost H330
   • Arheologija H340
   • Prazgodovina H341
   • Kronologija, tehnike datiranja T510
   • Egiptologija H345
   • Numizmatika in sigilografija H346
   • Genealogija in heraldika H347
  • Filologija H004
   • Jezikoslovje H350
   • Filozofija jezika H150
   • Fonetika in fonologija H351
   • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352
   • Leksikologija H353
   • Zgodovina jezika H355
   • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360
   • Nevrolingvistika H361
   • Teorija prevajanja H365
   • Imenoslovje H370
   • Primerjalno jezikoslovje H380
   • Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390
   • Dramska umetnost H330
   • Narodopisje H400
   • Nauk o narečjih H401
   • Indoevropski jeziki in književnosti Male Azije, indoiranščina H410
   • Grški jezik H420
   • Grška književnost H430
   • Latinski jezik H440
   • Latinska književnost H450
   • Francoski jezik H460
   • Francoska književnost H470
   • Italijanski jezik in književnost H480
   • Španski in portugalski jezik in književnost H490
   • Ostali romanski jeziki in književnosti H500
   • Keltski jeziki in književnosti H510
   • Germanistika H520
   • Nemški jezik in književnost H530
   • Nizozemski jezik H540
   • Flamščina H 401 in H540
   • Nizozemska književnost H550
   • Flamska književnost H550
   • Frizijski jezik in književnost H560
   • Angleški jezik in književnost H570
   • Skandinavski jeziki in književnosti H580
   • Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590
   • Ruski jezik in književnost H595
   • Jeziki in književnosti Male Azije, kavkaški jeziki in književnosti, baskovščina, sumerščina H600
   • Za indoevropske jezike H410
   • Hamitsko-semitski jeziki in književnosti H610
   • Uralski in altajski jeziki in književnosti H620
   • Starosibirski jeziki in književnosti, korejščina, japonščina H630
   • Jeziki in književnosti južne in jugovzhodne Azije, kitajščina H640
   • Avstronezijski in papuanski jeziki in književnosti H650
   • Afriški jeziki in književnosti H660
   • Ameriški jeziki in književnosti: kreolski jeziki H670
   • Za ameriško angleščino H570
 • DRUŽBOSLOVJE S000
  • Zgodovina in filozofija družboslovja S100
  • Pravo S110
  • Upravno pravo S111
  • Človekove pravice S112
  • Primerjalno pravo S114
  • Filozofija in teorija prava S115
  • Zgodovina prava H300
  • Zakon o varstvu okolja S120
  • Zakon o mladoletnikih S121
  • Zakon o občilih S122
  • Zakon o informatiki S123
  • Patenti, avtorske in sorodne pravice, blagovne in storitvene znamke, modeli in vzorci, označbe porekla S124
  • Civilno pravo: osebe, družina, poročne pogodbe, nasledstva, darila, posesti, obveze, garancije S130
  • Zakon o prevozništvu S136
  • Zakon o zavarovanjih S137
  • Državno pravo S140
  • Finančno pravo S141
  • Sodno pravo S142
  • Socialno pravo S143
  • Gospodarsko in trgovinsko pravo S144
  • Notarsko pravo S145
  • Delovno pravo S146
  • Ustavno pravo S148
  • Kazensko pravo, kazenski postopek S149
  • Mednarodno zasebno in javno pravo S150
  • Zračno, pomorsko in vesoljsko pravo S151
  • Evropsko pravo S155
  • Cerkveno pravo H165
  • Kriminologija S160
  • Politične in upravne vede S170
  • Politična zgodovina H271
  • Polemologija S175
  • Tisk in komunikacijske vede S265
  • Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika S180
  • Finančna veda S181
  • Računovodstvo S192
  • Aktuarska veda S182
  • Aktuarska matematika P160
  • Ciklična ekonomija S183
  • Ekonomsko planiranje S184
  • Tržna in industrijska ekonomika S185
  • Mednarodna trgovina S186
  • Ekonomika kmetijstva S187
  • Razvojna ekonomika S188
  • Organizacijske vede S189
  • Vodenje podjetij S190
  • Trženje S191
  • Računovodstvo S192
  • Razvojno sodelovanje S195
  • Socialna ekonomika S196
  • Ekonomska zgodovina H270
  • Sociologija S210
  • Sociologija znanosti S211
  • Sociologija dela, sociologija podjetij S212
  • Socialne strukture S213
  • Družbene spremembe, teorija socialnega dela S214
  • Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo S215
  • Socialna medicina S290
  • Socialna pedagogika S285
  • Socialno pravo S143
  • Skrbstvo in pomoč prizadetim S216
  • Defektologija S286
  • Kulturna antropologija, etnologija S220
  • Sociolingvistika H360
  • Družbena geografija S230
  • Socialna psihologija S263
  • Tisk in komunikacijske vede S265
  • Kriminologija S160
  • Socialna ekonomika S196
  • Socialna zgodovina H270
  • Načrtovanje mest in podeželja S240
  • Prostorsko planiranje T260
  • Oblikovanje krajine T250
  • Demografija S250
  • Psihologija S260
  • Človeška etologija B381
  • Psihonomika B760
  • Umetna inteligenca P176
  • Psiholingvistika H361
  • Diferencialna in individualna psihologija S261
  • Razvojna psihologija S262
  • Socialna psihologija S263
  • Uporabna in eksperimentalna psihologija S264
  • Tisk in komunikacijske vede S265
  • Industrijska psihologija S266
  • Psihopatologija B650
  • Pedagogika in didaktika S270
  • Specialna didaktika S271
  • Izobraževanje učiteljev S272
  • Telesna kultura, motorično učenje, šport S273
  • Okostje, mišice B580
  • Biomehanika, biometrika B 110 in B115
  • Raziskovalna metodologija v znanosti S274
  • Andragogika, stalno izobraževanje S280
  • Računalniško podprto izobraževanje S281
  • Poučevanje tujih jezikov H360
  • Primerjalna pedagogika in zgodovina pedagogike S282
  • Psihopedagogika S283
  • Eksperimentalna pedagogika S284
  • Socialna pedagogika S285
  • Defektologija S286
  • Skrbstvo in pomoč prizadetim S216
  • Fizikalna medicina, revalidacija, rehabilitacija B710
  • Socialna medicina S290
  • Sociolingvistika H360
  • Socialna zgodovina H270
  • Socialna psihologija S263
 • NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNE VEDE P000
  • Zgodovina in filozofija znanosti in medicine H 260 in H150
  • Matematika P001
   • Matematična logika, teorija množic, kombinatorika P110
   • Teorija števil, teorija obsegov, algebraična geometrija, algebra, teorija grup P120
   • Funkcije, diferencialne enačbe P130
   • Vrste, Fourierova analiza, funkcionalna analiza P140
   • Geometrija, algebraična topologija P150
   • Topološke grupe P120
   • Statistika, operacijsko raziskovanje, programiranje, aktuarska matematika P160
   • Aktuarska veda S182
   • Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola P170
   • Biomatematika, kibernetika B 110 in B115
   • Informatika, teorija sistemov P175
   • Umetna inteligenca P176
   • Računalniška tehnologija T120
   • Bioinformatika B110
   • Matematična logika P110
   • Matematična fizika P190
  • Fizika P002
   • Meroslovje, fizikalna instrumentacija P180
   • Medicinska instrumentacija B140
   • Matematična in splošna teoretična fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativnost, gravitacija, statistična fizika, termodinamika P190
   • Elektromagnetika, optika, akustika P200
   • Fizika osnovnih delcev, kvantna teorija polja P210
   • Interakcije pri visokih energijah, kozmični žarki P211
   • Jedrska fizika P220
   • Jedrska tehnologija T160
   • Atomska in molekularna fizika P230
   • Laserska tehnologija T165
   • Plini, dinamika tekočin, plazma P240
   • Tekoči in trdni helij P250
   • Kondenzirane snovi: struktura, termične in mehanske lastnosti, kristalografija, fazno ravnovesje P250
   • Kondenzirane snovi: elektronska struktura, električne, magnetne in optične lastnosti, supraprevodniki, magnetna resonanca, relaksacija, spektroskopija P260
   • Fizika polprevodnikov P265
   • Astrofizika P520
   • Geofizika P500
   • Fizikalna kemija P400
   • Biofizika B002
   • Molekularna biofizika B120
   • Fiziološka biofizika B130
   • Klinična fizika, tomografija, radiologija, medicinska instrumentacija B140
   • Radiobiologija in jedrska medicina B145
  • Kemija P003
   • Analitična kemija P300
   • Kemija okolja P305
   • Strukturna kemija P351
   • Površinska kemija in kemija tankih plasti P352
   • Anorganska kemija P360
   • Makromolekularna kemija P370
   • Jedrska kemija P380
   • Organska kemija P390
   • Kemija organokovinskih spojin P395
   • Fizikalna kemija P400
   • Kristalografija P250
   • Elektrokemija P401
   • Fotokemija P402
   • Laserska tehnologija T165
   • Teoretična kemija, kvantna kemija P410
   • Kozmokemija P520
   • Agrokemija B434
   • Klinična kemija B190
  • Biokemija, presnova P004
   • Beljakovine, encimologija P310
   • Nukleinske kisline, sinteza beljakovin P320
   • Bioenergetika P330
   • Lipidi, steroidi, membrane P340
   • Biopolimeri T390
  • Geologija, fizična geografija P005
   • Petrologija, mineralogija, geokemija P420
   • Kristalografija P250
   • Mineralna rudišča, ekonomska geologija P430
   • Tektonika P440
   • Stratigrafija P450
   • Sedimentologija P460
   • Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470
   • Geofizika, fizična oceanografija, meteorologija P500
   • Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija P510
   • Zgodovinska geografija H280
   • Geodezija P515
  • Paleontologija P006
   • Paleobotanika, palinologija B300
   • Paleozoologija B330
   • Kronologija, datirne tehnike T510
  • Astronomija P007
   • Astronomija, vesoljske raziskave, kozmokemija P520
   • Kozmični žarki P211
   • Daljinsko zaznavanje T181
 • BIOMEDICINSKE VEDE B000
  • Splošne biomedicinske vede B001
   • Zgodovina in filozofija biomedicinskih ved, teoretična biologija, splošni vidiki evolucije B100
   • Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija B110
   • Biomehanika, kibernetika B115
  • Biofizika B002
   • Molekularna biofizika B120
   • Fiziološka biofizika B130
   • Klinična fizika, radiologija, tomografija, medicinska instrumentacija B140
   • Jedrska medicina, radiobiologija B145
   • Radiofarmacevtska tehnologija T411
   • Genetski učinki B220
   • Biokemija, presnova P004
   • Beljakovine, encimologija P310
   • Nukleinske kisline, sinteza beljakovin P320
   • Bioenergetika P330
   • Lipidi, steroidi, membrane P340
   • Biopolimeri T390
   • Klinična kemija B190
   • Hormoni B 370 in B480
   • Endokrinologija B480
   • Serologija B500
   • Rastlinska biokemija B191
   • Biotehnologija T490
   • Fiksacija dušika B433
   • Citologija, onkologija, kancerologija B200
   • Patološka anatomija B520
   • Histologija, citokemija, histokemija, tkivna kultura B210
   • Genetika, citogenetika B220
   • Klinična genetika B790
   • Vzreja živali B400
   • Gojenje rastlin B390
   • Rastlinska genetika B225
   • Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija B230
   • Fiksacija dušika B433
   • Rastlinska parazitologija B250
   • Parazitologija (človeška in živalska) B240
   • Protozoologija B235
   • Parazitologija (človeška in živalska) B240
   • Entomologija, rastlinska parazitologija B250
   • Fitopatologija B390
   • Hidrobiologija, morska biologija, ekologija voda, limnologija B260
  • Ekologija B003
   • Rastlinska ekologija B270
   • Ekologija voda B260
   • Paleoekologija B 300 in B330
   • Živalska ekologija B280
  • Botanika B004
   • Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic B290
   • Fiziologija višjih rastlin B310
   • Paleobotanika, filogeneza, palinologija B300
   • Fiziologija višjih rastlin B310
  • Zoologija B005
   • Sistematična zoologija, sistematika, zoogeografija B320
   • Paleozoologija, filogeneza B330
   • Živalska anatomija, živalska morfologija B340
   • Rast (živali) B350
   • Razvojna biologija, rast (živali), ontogeneza, embriologija B350
   • Živalska fiziologija B360
   • Biokemija P004
   • Razvojna fiziologija B350
   • Fiziologija nevretenčarjev B361
   • Biokemija P004
   • Endokrinologija nevretenčarjev B370
   • Endokrinologija vretenčarjev B480
   • Živalska etologija in psihologija B380
   • Človeška etologija B381
  • Agronomija B006
   • Fitotehnika, hortikultura, zaščita pridelka, fitopatologija B390
   • Rastlinska genetika B225
   • Zootehnika, živinoreja, vzreja B400
   • Veterina B750
   • Gojenje ptičev B401
   • Gojenje vodnih živali, ribogojstvo B402
   • Veda o zemlji, poljedeljska hidrologija B410
   • Pedologija P510
   • Prehrana B420
   • Živilska tehnologija T430
   • Gozdarstvo, gozdovi, gozdarska tehnologija B430
   • Tropsko poljedelstvo B431
   • Okrasne rastline B432
   • Fiksacija dušika B433
   • Agrokemija B434
   • Zgodovina kmetijstva B435
   • Kmetijsko inženirstvo T420
   • Ekonomika kmetijstva S187
  • Medicina (človek in vretenčarji) B007
   • Splošne biomedicinske vede od B 100 do B240
   • Človeška anatomija in morfologija B440
   • Živalska anatomija in morfologija B340
   • Razvojna biologija, teratologija, ontogeneza, embriologija (človeška) B450
   • Razvojna biologija, teratologija, ontogeneza, embriologija (živalska) B350
   • Razvoj zob B730
   • Fizična antropologija B460
   • Humana genetika B220
   • Fiziologija B470
   • Biokemija P004
   • Nevrofiziologija B640
   • Prehrana B420
   • Endokrinologija, sekretorni sistemi, diabetologija B480
   • Hematologija, zunajcelične tekočine B490
   • Imunologija, serologija, transplantacija B500
   • Infekcije B510
   • Mikrobiologija B230
   • Splošna patologija, patološka anatomija B520
   • Kancerologija, onkologija B200
   • Jedrska medicina B145
   • Srce in obtočila B530
   • Dihala B540
   • Gastroenterologija B550
   • Urologija, nefrologija B560
   • Porodništvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, spolnost B570
   • Okostje, mišice, revmatologija, lokomocija B580
   • Ortopedija B600
   • Anesteziologija, intenzivna nega B590
   • Kirurgija, ortopedija, travmatologija B600
   • Nevrokirurgija B640
   • Otorinolaringologija, avdiologija, slušni sistem in govor B610
   • Oftalmologija B620
   • Dermatologija, venerologija B630
   • Nevrologija, nevropsihologija, nevrofiziologija B640
   • Nevrolingvistika H361
   • Psihiatrija, klinična psihologija, psihosomatika B650
   • Pediatrija B660
   • Razvojna biologija, teratologija B450
   • Otroška psihiatrija B650
   • Gerontologija B670
   • Javno zdravstvo, epidemiologija B680
   • Socialna medicina S290
   • Bolnišnična veda in upravljanje B685
   • Medicina dela, industrijska medicina B690
   • Okoljsko zdravstvo B700
   • Fizikalna medicina, kineziterapija, revalidacija, rehabilitacija B710
   • Telesna kultura, motorično učenje, šport S273
   • Defektologija S286
   • Splošna medicina, zdravniško izobraževanje B720
   • Diagnostika B725
   • Radiologija, jedrska magnetna resonanca, tomografija B140
   • Klinična genetika B790
   • Jedrska medicina B145
   • Radiofarmacevtska tehnologija T411
   • Klinična biologija B726
   • Klinična kemija B190
   • Serologija B500
   • Patološka anatomija B520
   • Odontologija, stomatologija B730
   • Farmakološke vede, farmakognozija, farmacija, toksikologija B740
   • Klinična biologija B726
   • Radiofarmacevtska tehnologija T411
   • Veterina: kirurgija, fiziologija, patologija, klinične raziskave B750
   • Psihonomika B760
   • Sodna medicina B770
   • Tropska medicina B780
   • Klinična genetika B790
 • TEHNOLOŠKE VEDE T000
  • Zgodovina in filozofija tehnologije T100
  • Instrumentacijska tehnologija T110
  • Fizikalna instrumentacija P180
  • Upodabljanje, obdelava podob T111
  • Radiologija, jedrska magnetna resonanca, tomografija B140
  • Medicinska tehnologija T115
  • Biomehanika B115
  • Medicinska instrumentacija B140
  • Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija T120
  • Obdelava signalov T121
  • Obdelava podob T111
  • Teorija sistemov P175
  • Kibernetika B115
  • Računalništvo P170
  • Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo T125
  • Produkcijska tehnologija T130
  • Energijske raziskave T140
  • Tehnologija materialov T150
  • Optični materiali T151
  • Laserska tehnologija T165
  • Kompozitni materiali T152
  • Keramični materiali in praški T153
  • Amorfni materiali P 265 in T171
  • Polimeri T390
  • Kovinski materiali T450
  • Prevleke in površinska obdelava T155
  • Jedrsko inženirstvo in tehnologija T160
  • Laserska tehnologija T165
  • Elektronika in elektriška tehnologija T001
   • Elektronika T170
   • Mikroelektronika T171
   • Računalništvo P170
   • Računalniška tehnologija T120
   • Informatika P175
   • Telekomunikacijsko inženirstvo T180
   • Daljinsko zaznavanje T181
   • Elektriško inženirstvo T190
   • Regulacija T125
   • Visokofrekvenčna tehnologija, mikrovalovi T191
   • Termično inženirstvo, uporabna termodinamika T200
   • Strojništvo, hidravlika, vakuumska tehnologija, vibracije in akustično inženirstvo T210
   • Motorji in pogonski sistemi T455
  • Gradbena tehnologija T002
   • Gradbeništvo, hidravlika, priobalna tehnologija, mehanika zemljin T220
   • Visoke gradnje T230
   • Arhitektura, oblikovanje notranjosti T240
   • Oblikovanje krajine T250
   • Prostorsko planiranje T260
   • Načrtovanje mest in podeželja S240
   • Okoljska tehnologija, nadzor onesnaženja T270
   • Okoljska kemija P305
   • Okoljsko zdravstvo B700
  • Transportna tehnologija T003
   • Tehnologija cestnega prevoza T280
   • Tehnologija železniškega prevoza T290
   • Tehnologija vodnega prevoza T300
   • Tehnologija zračnega prevoza T310
   • Konstrukcijska tehnologija T002
   • Motorji in pogonski sistemi T455
   • Vesoljska tehnologija T320
   • Vesoljska veda P520
   • Vojaška veda in tehnologija T330
   • Rudarstvo T340
   • Kemijska tehnologija in inženirstvo T350
   • Biokemijska tehnologija T360
   • Kemija ogljikovih spojin, petrokemija, tehnologija goriv in eksplozivov T370
   • Motorji in pogonski sistemi T455
   • Naravna olja, tehnologija maščob in voskov T380
   • Polimerska tehnologija, biopolimeri T390
   • Tehnologija rafiniranih kemikalij, barve T400
   • Agrokemija B434
   • Farmacevtska in sorodne tehnologije T410
   • Radiofarmacevtska tehnologija T411
   • Agrotehnika, kmetijski stroji, gradnja kmetij T420
   • Tehnologija hrane in pijač T430
   • Nekovinska mineralna tehnologija T440
   • Kovinska tehnologija, metalurgija, kovinski izdelki T450
   • Motorji in pogonski sistemi T455
   • Lesna, kašna in papirna tehnologija T460
   • Tekstilna tehnologija T470
   • Tehnologija ostalih izdelkov T480
   • Biotehnologija T490
   • Varnostna tehnologija T500
   • Kronologija, datirne tehnike T510

Kronološko razvrščanje

Vsi2022202120202019201820172016pred 2016