Osnovni podatki
Opis

Na območju historične Štajerske in v slovenskem prostoru še ni bila opravljena celostna raziskava o umetniški reprezentaciji plemstva v zgodnjem novem veku. Plemstvo je imelo ključno vlogo v umetnostnem razvoju dežele, vendar so bili doslej premalo osvetljeni vzorci, s katerimi so plemiči delovali kot naročniki, meceni in zbiratelji ter se skozi arhitekturo in likovno umetnost reprezentirali na deželni ravni ter v Habsburški monarhiji. Pomemben del raziskav bo zaradi težnje po izvirnosti in poglobljenosti rezultatov usmerjen v ožji krog naročnikov, ki so se v spreminjajočih se zgodovinskih okoliščinah od 16. do 18. stoletja izkazali z ambicioznostjo v kakovosti in številu naročenih umetniških del ter pogostostjo rabe arhitekture, likovne in uporabne umetnosti za namene reprezentiranja (zlasti grofje Herberstein, Attems, Leslie, Eggenberg, Khisl, Gaisruck in Sauer in iz vrst duhovnega plemstva škof Maksimilijan Gandolf Khuenburg), tako v posvetnem kakor tudi sakralnem kontekstu. Natančno bodo raziskani načini umetnostne reprezentacije, mehanizmi, s katerimi je bila ta izpeljana, in njena družbena vloga. Štajerske plemiške družine, ki so imele posesti predvsem v slovenskih deželah, zaradi specifičnih političnih, družbenih in ekonomskih razlogov v preteklih desetletjih niso bile deležne temeljitih raziskav, dvorci in umetniške zbirke pa so v precej slabem stanju. Zato bodo rezultati projekta ključnega pomena tudi za ozaveščanje o pomenu kulturne dediščine in njenem ohranjanju. Raziskava bo usmerjena tudi v analizo odnosa med zgodovinskimi dogodki (osmanskimi vojnami, tridesetletno vojno, reformacijo in protireformacijo ter relativno mirnim obdobjem v 18. stoletju), politično ikonografijo, propagando in umetnostno reprezentacijo, pomenom šolanja in izobrazbe za načine delovanja posameznih naročnikov in zbirateljev, preučitev sorodstvenih, političnih, diplomatskih in drugih mednarodnih povezav, odnos med konkretnimi vzorniki (npr. Habsburžani, Ludvik XIV., drugo plemstvo) in političnimi okoliščinami. Raziskave bodo opravljene na podlagi relevantnih arhivskih virov (predvsem zapuščinskih inventarjev in inventarjev plemiških rezidenc, itinerarijev in zapisov o družbenem položaju naročnikov) in drugega tekstovnega gradiva (zlasti sočasne kronike, historiografska, memoarska in slavilna besedila) in vizualnega gradiva (grafike, risbe, fotografije in na terenu zbrana fotodokumentacija o podobi mest, zlasti Gradca, Maribora, Ptuja, Slovenske Bistrice in Celja, plemiških mestnih in podeželskih rezidencah in sakralnih ustanovah, ki so jih izbrani plemiči gradili in opremljali). S pomočjo primerjalne analize bodo usmerjene v preučitev vloge šolanja, razgledanosti, pobožnosti, družbenega položaja, vojaške in dvorne službe, načine naročanja in zbiranja ter uvajanja vizualne reprezentacije v podobo mest in dežele, pa tudi recepcija reprezentacije; kako so si naročniki skozi umetnost oblikovali družbeni položaj in večni spomin.

Primerjalna analiza bo pomembna zlasti za prepoznavo skupnih načinov reprezentacije, značilnih za zgodnji novi vek, specifičnih strategij posameznih plemičev in pomen umetnosti za uveljavljanje posameznih ambicioznih plemičev.

Projektno skupino sestavljajo raziskovalci Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta; sodelovali bodo z Inštitutom za umetnostno zgodovino univerze v Gradcu in drugimi raziskovalci, ki se v zadnjih letih poglobljeno ukvarjajo z vprašanji umetnostne reprezentacije (npr. na Dunaju, v Pragi ali na več nemških univerzah). Rezultati raziskav bodo objavljeni kot izvirni znanstveni članki, znanstvene monografije, širši javnosti pa predstavljeni v obliki razstav, predavanj, konferenc, poletnih šol in spletnih objav. Posebna pozornost bo namenjena sodelovanju doktorskih študentov, mladih podoktorskih raziskovalcev in študentov, ki jih bodo raziskovalci vključili v dele raziskav.

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Umetnostna zgodovina H310